އިސްދޫ ސުކޫލް ހިންގެވުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރިންސިޕަލް އަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުން

އިސްދޫ ސްކޫލް ހިންގެވުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މަރްޔަމް އަރޫޝާއަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަރްޙަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން

Read more