ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައި ޕޮއިންޓް ލިމިޓެޑާ އެކު ސޮއިކުރުން. މަސައްކަތުގެ އަގު -/220000.32 (ދެލައްކަ ވިހިހާސް ރުފިޔާ ބައްތިރީސް ލާރި) މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 45(ސާޅިސް ފަހެއް) ދުވަސް.

Read more

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިމާމު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު، މުދިމު އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢުމަރު އަދި ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލީ ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ރިޓަޔަރ ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެބޭފުޅުން އިސްދޫ ކައުންސިލަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.

Read more

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 107 (ކޮންމެ 4 މަހަކުން އެއްފަހަރު) ވަނަ މާއްދާގެ 1 ގެ (ނ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ.

ލިންކް: https://localgovmv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aishath_zeema_isdhoo_gov_mv/EdrndnBn5cxIhR3HIF2R32YBRRvjKunLHF8CEy_IjB0jfw?e=a6HTyo

Read more