ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުން

ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްގައި މިއަދު މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ދެދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ދަރިވަރުން

Read more

ކައުންސިލަރުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރުން

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތާރީޚީ

Read more

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއިއެކު މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއިއެކު މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ހުރިހައި މުވައްސަސާތައް ކަމުގައިވާ އިސްދޫ ޕޮލިސް

Read more