ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލުން ލ. އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލުން ލ.އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްދިޔައީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ

Read more

ލ. އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު އިންޗާޖާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން

ލ. އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު އިންޗާޖްގެ މަޤާމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޝަޒުނާ އަޙްމަދު ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތަށް މަރްޚަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ލ.އިސްދޫ

Read more