ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 107 (ކޮންމެ 4 މަހަކުން އެއްފަހަރު) ވަނަ މާއްދާގެ 1 ގެ (ނ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ.

ލިންކް: https://localgovmv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aishath_zeema_isdhoo_gov_mv/EdrndnBn5cxIhR3HIF2R32YBRRvjKunLHF8CEy_IjB0jfw?e=a6HTyo

Read more