މިޝަން އަދި ވިޝަން

މިޝަން
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައި އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިސްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުން

ވިޝަން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫއަކީ، ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި ކަމާއިއެކު ދިތިއުޅެވޭނެ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތައުލީމީގޮތުންނާއި ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، އިޤްތިޞޯދީ، އިޖްތިމާއީ، އަދި ޢުމުރާނީގޮތުން ޚިދުމަތްލިބޭ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން