އިސްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި ފެނަކަ އިސްދޫ ބްރާންޗް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަބަލުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް ތަކެއްޗަށް ދިމާވާ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމާއި، ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ބޭސިކް ކޯހުގެތެރެއިން އަދި މިކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު .

Read more

ހިނގަމުންމިދާ ދިރާސީ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އިސްދޫ ސްކޫލް ގްރޭޑް 10 ގައި ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާއި އެދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލާއި ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

Read more