ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްރީ ސުކޫލް ހުޅުވައިފި

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްރީސުކޫލް ހުޅުވާފައިވަނީ 06 މާރޗު 2022 ވަނަ ދުވަހުގަ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހު ގައެވެ. ސުކޫލް ހުޅުއްވާދެއްވާފައިވަނީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

Read more

ލ.އިސްދޫގައި ހުންނަ ޒަމާންވީ މަތިމަގު ފެންވަޅު މަރާމާތުކުރުމަށް ހަވާލުކުރުން

ލ.އިސްދޫގައި ހުންނަ ޒަމާންވީ މަތިމަގު ފެންވަޅު މަރާމާތުކުރުމަށް ޒަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 34900 ރުފިޔާ

Read more

ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައެވެ. ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އައި.އެޗް އެންޓަރޕްރައިސަސް

Read more

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިގޮތުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައި ރަސްމިއްޔާތު

Read more

ލ. އިސްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ސައިޓް މޮބިލައިޒުކޮށްފި

34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެން ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ދަށުން ލ. އިސްދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތަކީ

Read more

ޖައިކާގެ އިސްވަފުދެއް ލ.އިސްދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ޖައިކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ބިލްޑިންގ ކުލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފާރ އައިލެންޑްސް އިން

Read more

ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލުން ލ. އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލުން ލ.އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްދިޔައީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ

Read more

ލ. އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު އިންޗާޖާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން

ލ. އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު އިންޗާޖްގެ މަޤާމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޝަޒުނާ އަޙްމަދު ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތަށް މަރްޚަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ލ.އިސްދޫ

Read more

އައި.ވައި.ޑީ ކަޕްގައި ކައުންސިލުން ވާދަކުރި ޓީމްތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

އިސްދޫ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އައި.ވައި.ޑީ) ގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އައި.ވައި.ޑީ ކަޕް ގައި ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި ފިރިހެނުންގެ ފުޓްސަލް ޓީމް އަދި އަންހެނުންގެ ހޭންޑް

Read more