އިސްދޫގެ އިސްރަށްވެހިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އިސްދޫގެ އިސްރައްވެހިންނާއި ކައުންސިލްއިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިވަގުތު ރަށުގައި ހިގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް، ކައުންސިލް އިން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި

Read more

ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފާތިމަތު ސިބާނާ ހަސަން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު

Read more

ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުން

ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްގައި މިއަދު މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ދެދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ދަރިވަރުން

Read more

ކައުންސިލަރުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރުން

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތާރީޚީ

Read more

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއިއެކު މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއިއެކު މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ހުރިހައި މުވައްސަސާތައް ކަމުގައިވާ އިސްދޫ ޕޮލިސް

Read more