ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލ.އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އިސްނަގައިގެން ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އަދި ހައްދުންމަތީ

Read more

އިސްދޫގެ އިސްރަށްވެހިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އިސްދޫގެ އިސްރައްވެހިންނާއި ކައުންސިލްއިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިވަގުތު ރަށުގައި ހިގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް، ކައުންސިލް އިން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި

Read more

ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފާތިމަތު ސިބާނާ ހަސަން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު

Read more

ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުން

ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްގައި މިއަދު މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ދެދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ދަރިވަރުން

Read more