ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ، ދިދަ، ކާޑް އަދި ޔުނީފޯމް އިފްތިތާޙްކުރުން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ، ދިދަ، ކާޑް އަދި ޔުނީފޯމް އިފްތިތާޙްކުރުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ، ދިދަ، ކާޑް އަދި ޔުނީފޯމް އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް

Read more

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 ގެ 109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

Read more

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްރީ ސުކޫލް ހުޅުވައިފި

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްރީސުކޫލް ހުޅުވާފައިވަނީ 06 މާރޗު 2022 ވަނަ ދުވަހުގަ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހު ގައެވެ. ސުކޫލް ހުޅުއްވާދެއްވާފައިވަނީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

Read more

ލ.އިސްދޫގައި ހުންނަ ޒަމާންވީ މަތިމަގު ފެންވަޅު މަރާމާތުކުރުމަށް ހަވާލުކުރުން

ލ.އިސްދޫގައި ހުންނަ ޒަމާންވީ މަތިމަގު ފެންވަޅު މަރާމާތުކުރުމަށް ޒަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 34900 ރުފިޔާ

Read more

ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައެވެ. ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އައި.އެޗް އެންޓަރޕްރައިސަސް

Read more

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިގޮތުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައި ރަސްމިއްޔާތު

Read more

ލ. އިސްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ސައިޓް މޮބިލައިޒުކޮށްފި

34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެން ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ދަށުން ލ. އިސްދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތަކީ

Read more

ޖައިކާގެ އިސްވަފުދެއް ލ.އިސްދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ޖައިކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ބިލްޑިންގ ކުލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފާރ އައިލެންޑްސް އިން

Read more