އިސްދޫ ސުކޫލް ހިންގެވުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރިންސިޕަލް އަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުން

އިސްދޫ ސްކޫލް ހިންގެވުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މަރްޔަމް އަރޫޝާއަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަރްޙަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން

Read more

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލ.އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އިސްނަގައިގެން ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އަދި ހައްދުންމަތީ

Read more

އިސްދޫގެ އިސްރަށްވެހިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އިސްދޫގެ އިސްރައްވެހިންނާއި ކައުންސިލްއިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިވަގުތު ރަށުގައި ހިގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް، ކައުންސިލް އިން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި

Read more

ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފާތިމަތު ސިބާނާ ހަސަން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު

Read more