އިސްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި ފެނަކަ އިސްދޫ ބްރާންޗް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަބަލުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް ތަކެއްޗަށް ދިމާވާ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމާއި، ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ބޭސިކް ކޯހުގެތެރެއިން އަދި މިކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު .