ހިނގަމުންމިދާ ދިރާސީ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އިސްދޫ ސްކޫލް ގްރޭޑް 10 ގައި ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާއި އެދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލާއި ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.