ބިޒްކޯ އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ޕްރީސްކޫލް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު ޕީ.ޑީ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *