ބިޒްކޯ އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ޕްރީސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *