ބިޒްކޯ އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ތާޒާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *