ރަމަޟާންމަހު އިމާމުވެ ޙިފްޘުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ޙާފިޘުންގެ ހުރުމާއި ކެއުން އަދި ޙާފިޘުންގެ އަންނައުނު ދޮވެ، އިސްތިރި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26.Hafiz Food & Accommodation.docx