ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ލައިބްރަރީ ހުޅުވުމުގެރަސްމިއްޔާތު. ލައިބްރަރީ ހުޅުއްވާއިދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޚަލީލް.