ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ހާލުބެލުމާއި ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ތެރެއިން.