ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ލާމު މެރަތަން 2023 ގައި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ބައިވެރިވެވަނީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކޮށްފައި. މީގެ އިތުރުން މެރަތަން ގައި ބައިވެރިވި އިސްދޫ ސްކޫލް ޓީމް ސޮޕޮންސަރކޮށްފައިވަނީ އިސްްދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން.