ފަލަސްތީންގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލާއި, ރަށުގެ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ,މުވައްސަސާތަކާއި އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ފަންޑް ރެއިޒިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.