ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޒާމްކުރި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން