ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ހުރިހައި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހިންގުނު ފަންޑް ރެއިސިންގ ހަރަކާތް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *