ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ހުރިހައި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހިންގުނު ފަންޑް ރެއިސިންގ ހަރަކާތް