ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފާތިމަތު ސިބާނާ ހަސަން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު

Read more

ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުން

ކައުންސިލް ޕްރީސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ މުބާރާތް ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްގައި މިއަދު މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ދެދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ދަރިވަރުން

Read more

ކައުންސިލަރުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރުން

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތާރީޚީ

Read more