ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ދުވަސް 07 ހަލާކުވެފައިވާ މަގުބައްތިއްތައް ހެދުމާއި ރަމަޟާންމަހަށް މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުމާއި ހޮޅިދަނޑިތައް ރަނގަޅުކުރުން