2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ނިޔާވި މީހުންނާއި ގެއްލުންވި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި ހަމަ ހިމޭންކަމުގެ ސްކޫތެއް ގެނައުން ..