މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިސަލް އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ އަށް ކުރިދަތުރުފުޅުގެތެރެއިން