ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިމާމު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު، މުދިމު އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢުމަރު އަދި ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލީ ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ރިޓަޔަރ ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެބޭފުޅުން އިސްދޫ ކައުންސިލަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.