ފަލަސްތީންގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލާއީ, ރަށުގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ފަންޑް ރެއިޒިންގ ޚަރަކާތެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.