ލ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓާރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލްޙަފީޡް އިބްރާހީމް ތަޢާރަފު ވުމުގެ ގޮތުން އިސްދޫ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން