ޖޫން 11 ގައި އާންމު ކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

https://drive.google.com/file/d/1NlsFuJQQJ8V4DffIx7ykzWBh5y_7-E9t/view?usp=drive_link