ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ލެބޯޓްރީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން