ޖައިކާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީމްއިން ތޮށިގަނޑުގެ ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމަށްކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *