ޖައިކާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީމްއިން ތޮށިގަނޑުގެ ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމަށްކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން