ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ރަށުގައި މިހާރު ނެތެމުންދާ ބާވަތެއްކަމުގައިވާ ދިގުތިޔަރި، އޮނު، ކަދުރު، ބަބުކެޔޮ ގަސް އަދި ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ހަލަވެލި، ވަކިފޫ، ކަސްތޫރި، ލަންސިމޫ، ރާރޮށި، ރާބެބެރި، ގަނދަކޯޅި، ހިތިފަތް، ވައިފިލާ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މި ހަރަކާތުގެ މަގުސަދަކީ ރަށުން ނެތެމުންދާ މިފަދަ ގަސްތައް ނެތިނުދާނެ ގޮތް ހެދުމާއި، މިފަދަ ގަސް ދިރުވާ އަލާކުރުން.