ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދިގެން ރައްޔިތުންނާއި އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލް

baddaluvunthakuge usool